Wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży nie posiadających diagnozy problemów rozwojowych, ale mających duże trudności w funkcjonowaniu w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole. Adresatami usług są również dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z dysharmonią rozwojową, po chorobach nowotworowych lub przewlekle chore. Ośrodek proponuje prowadzenie terapii przy włączaniu rodziców i rodzeństwa danego dziecka w celu zapewnienia spójności oddziaływań.Innowacyjność oferty Kompleksowego Ośrodka Terapii i Rozwoju polega na wprowadzeniu funkcji Opiekuna Rozwoju Dziecka- funkcja ta jest wpisana w obowiązki wiodącego w terapii dziecka specjalisty. Wynika z niej zapewnienie koordynacji i kompleksowości oddziaływań związanych z rozwojem dziecka;

Terapeuci pracujący w Ośrodku dążą do nawiązania indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem. Zapewniają mu atmosferę bezpieczeństwa,budują poczucie jego własnej wartości. Tworzą warunki do wszechstronnej aktywności dziecka, wspierają i kierunkują jego działania, konstruują sytuacje kształtujące dziecięce procesy poznawcze, pokazują sukcesy i doceniają najmniejszy wkład pracy dziecka. Rozwijają poczucie sprawczości i odpowiedzialności u dzieci, uczą ich właściwego funkcjonowania w grupie.W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prowadzenia zajęć w domu dziecka.