Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTUS powstała z myślą, by pomagać rodzicom i dzieciom z terenów Garwolina i okolic.

Poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe  w Garwolinie pod nr 36.

Zakres uprawnień Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ORTUS reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty  (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTUS oferuje zintegrowany system oddziaływań  diagnostycznych, terapeutyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Wydajemy opinie honorowane w szkołach, placówkach oświatowych oraz przez komisje egzaminacyjne. Są to:

1.opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

2.opinie dotyczące przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2),

3.opinie dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi – art. 16 ust.

4.opinie o możliwości realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą;

5.opinie o dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii;

6.opinie o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia;

7.opinie o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb absolwenta,

8.opinie o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia.

Organizujemy bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  • Podstawą do korzystania z w/w zajęć jest posiadanie przez Rodziców opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju swojego dziecka.
  • oraz wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR (POBIERZ WNIOSEK)

W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

Organizacja zajęć:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTUS prowadzi zajęcia od poniedziałku do soboty w godzinach:
poniedziałek – piątek 9.00-20.00
soboty 9.00- 15.00

Nasi podopieczni pracują z wysoko wykwalifikowanymi terapeutami zaangażowanymi w swoją pracę.

Poradnia zaprasza do współpracy placówki oświatowe. Organizujemy szkolenia, warsztaty, konferencje. Zakres współpracy jest ustalany indywidualnie.

Zachęcamy Ludzi Inicjatywy do dzielenia się z nami pomysłami dotyczącymi  możliwości pomocy dzieciom. Razem możemy wiele.