Są to zajęcia o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym, mające na celu przezwyciężenie trudności percepcyjno- motorycznych, które są przyczynami niepowodzeń szkolnych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dla dzieci z ryzyka dysleksji, dla dzieci, które nie osiągnęły gotowości szkolnej. W trakcie zajęć z terapii pedagogicznej, terapeuta stosuje różnorodne formy i metody, które są dobierane indywidualnie do każdego dziecka. Struktura zajęć obejmuje etap psychodydaktyczny, w trakcie którego pracujemy nad motywacją dziecka do nauki , podnoszeniem wiary w swoje siły i możliwości , oraz etap terapii właściwej wzbogacamy o gry planszowe i dydaktyczne na materiale literowym oraz gry edukacyjne w formie komputerowej.  W procesie terapii pedagogicznej ma miejsce usprawnienie percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetyczno-ruchowej, pamięci wzrokowej pamięci sluchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowej i wzrokowo- słuchowo-ruchowej, motoryki małej, grafomotoryki, koordynacji oburęcznej, orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, koncentracji uwagi.