Diagnoza psychologiczna to analiza, interpretacja i opis funkcjonowania dziecka ukierunkowany na ustalenie najbardziej prawdopodobnych czynników, mechanizmów i uwarunkowań psychologicznych mogących mieć wpływ na występowanie obserwowanych u niego trudności rozwojowych. Ma na celu dogłębne poznanie indywidualności danego dziecka, zarówno w ujęciu całościowym, jak i pod kątem funkcjonowania w konkretnych sferach (poznawczej, intelektualnej, emocjonalnej, osobowościowej czy społecznej). Przeprowadzenie rzetelnego procesu diagnostycznego jest niezbędne dla określenia potencjału i możliwości rozwojowych dziecka, wskazania form pomocy specjalistycznej (np. terapeutycznej, pedagogicznej, logopedycznej); sformułowania ewentualnych wskazówek wychowawczych. Diagnoza psychologiczna powstaje w oparciu o: wywiad z rodzicami; analizę udostępnionej przez opiekunów dokumentacji dziecka; obserwację dziecka oraz wykorzystanie specjalistycznych testów psychometrycznych.

*czas trwania procesu diagnostycznego i liczba spotkań zależne są od indywidualnych ustaleń.
*pisemna informacja zwrotna dla rodzica- na życzenie, dodatkowo płatna.