Fundacja Ortus została w dniu 30 czerwca 2020 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847758. Siedziba Fundacji jest zlokalizowana w Garwolinie przy ulicy Kościuszki 77.

Zarząd Fundacji tworzą – Agnieszka Nowak- Prezes Zarządu Fundacji, Emil Głusek- Wiceprezes Zarządu Fundacji, Izabela Klimczuk- Członek Zarządu Fundacji.

Fundacja została powołana w celu organizowania, prowadzenia, propagowania i wspierania działalności diagnostycznej, terapeutycznej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej oraz badawczej adresowanej do dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie ich rozwoju w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, społecznej i zmierzającej do zapobieżenia wykluczeniu społecznemu z uwagi na sytuację majątkową, dysfunkcje oraz niepełnosprawność.

Fundacja realizuje określone w statucie cele poprzez:

a. organizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół i innych placówek o charakterze oświatowym,

b. organizowanie, prowadzenie, propagowanie i wspieranie szkoleń, wykładów, konferencji,
warsztatów i wyjazdów,

c. organizowanie, prowadzenie, propagowanie i wspieranie działalności wydawniczej, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie publikacji książkowych,
filmowych i fotograficznych,

d. organizowanie, prowadzenie, propagowanie i wspieranie badań naukowych,

e. organizowanie, prowadzenie, propagowanie i wspieranie imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, artystycznych,

f. współdziałanie z organami władzy publicznej – w tym przede wszystkim z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i 
osobami fizycznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami,

g. organizowanie, prowadzenie, propagowanie i wspieranie działalności charytatywnej, akcji
społecznych i zbiórek publicznych,

h. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.