W naszej poradni po przeprowadzeniu diagnozy wydajemy następujące opinie, które są honorowane w szkołach, placówkach oświatowych oraz przez komisje egzaminacyjne:

1) o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie (art.36 ust.2 pkt 2 Prawa oświatowego),
2) o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku (art.36 ust.6 Prawa oświatowego),
3) w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (art. 127 ust.11 Prawa oświatowego).


W oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym specjalistyczna może wydawać opinie:

1) o specyficznych trudnościach w uczeniu się (§ 4.1. rozporządzenia z 2015r./ § 3.1 rozporządzenia z 2017r.),
2) wskazujące na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  (§ 3 pkt 3 rozporządzenia z 2015r./ §3 pkt 3 rozporządzenia z 2017r.),
3) o potrzebie zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (§ 7.1. rozporządzenia z 2015r./ § 6.1. rozporządzenia z 2017r.),
4) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
5) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
6) przyjęcia ucznia szkoły podstawowej (i gimnazjum) do oddziału przysposabiającego do pracy (w przypadku kandydatów uzupełniających kształcenie ogólne w gimnazjum, szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkole podstawowej dla dorosłych),
7) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
8) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn.zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.843, oraz z 2016r. poz.1278).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w publicznych szkołach (Dz.U.z 2017r. poz.1534).