Diagnoza pedagogiczna jest częścią procesu diagnostycznego. Jej celem jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko oraz jego mocnych stron. Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania (tempo, technika, poprawność i rozumienie) oraz pisania (rodzaj błędów, tempo, technika, grafia). Ponadto sprawdzana jest znajomość zasad ortografii i poziom podstawowych wiadomości z j. polskiego i matematyki w oparciu o przeprowadzone testy specjalistyczne oraz analizę dostarczonych wytworów szkolnych. Dodatkowo na proces diagnozy składa się rozmowa z rodzicem (opiekunem prawnym) i dzieckiem oraz obserwacja dziecka w trakcie badania. W procesie diagnozy obserwujemy również stosowane przez dziecko strategie radzenia sobie w procesie nauki. Badanie pedagogiczne przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Termin badania ustalany jest telefonicznie lub osobiście, natomiast opinia po badaniu wydawana jest na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia. Przewidywany czas trwania badania: 2-3 godziny. Badanie pedagogiczne może mieć też charakter profilaktyczny. 

Diagnoza pedagogiczna pozwala określić stan wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia. Podczas wszystkich spotkań dbamy o miłą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa badanego dziecka. Te czynniki w dużej mierze przesądzają o powodzeniu badania, dostrzeżeniu przez dziecko swoich atutów oraz przekładają się na motywacje wewnętrzną dziecka.