Oddziaływania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i potencjału dziecka. Plan terapii tworzony jest zaś w oparciu o dostępne dane diagnostyczne na temat dziecka (m.in. dostępne diagnozy psychologiczne, dane obserwacyjne terapeuty) oraz jak najbardziej aktualną wiedzę z dziedziny terapii i rehabilitacji dzieci. Podejmowane oddziaływania terapeutyczne mają na celu m.in.: nawiązanie kontaktu i zbudowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej z dzieckiem; podnoszenie motywacji dziecka do wykonywania ćwiczeń terapeutycznych; kształtowanie umiejętności naśladownictwa; rozwijanie funkcji motorycznych (motoryka duża, motoryka mała); regulowanie napięcia mięśniowego; kształtowanie adekwatnych reakcji na bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe; usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych; nauka wykonywania rutynowych czynności; stymulowanie rozwoju mowy; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i alternatywnych metod porozumiewania się; usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej; usprawnianie współdziałania półkul mózgowych; stymulowanie funkcji pamięciowych; usprawnianie koncentracji uwagi; kształtowanie i doskonalenie umiejętności organizacji, planowania; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała; usprawnianie orientacji czasowo-przestrzennej; stymulowanie funkcjonowania na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym; bogacenie zasobu wiedzy ogólnej i słownictwa; rozwijanie myślenia matematycznego rozwijanie umiejętności społecznych; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i regulacji emocji; rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa; wzmacnianie poczucia