NASZ ZESPÓŁ

Za realizację statutowych zadań w Ośrodku odpowiada interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, dziećmi i młodzieżą, który tworzą psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i terapeuci innych specjalnoaści dostosowanych do potrzeb osób zgłaszających się.

Agnieszka Nowak

Jest twórcą i koordynatorem działań Kompleksowego Ośrodka Terapii i Rozwoju Ortus, założycielem i dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Ortus w Garwolinie.
Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyłą Oligofrenopedagogikę oraz Zarządzanie Oświatową. Jest absolwentka studiów z zakresu Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Ukończyła Rehabilitację Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję Psychologię Kliniczną i Zdrowia na SWPS w Warszawie. Posiada przygotowanie z zakresiu Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych. Ukończyła dwa stopnie szkolenia dotyczącego Metody Warnkego, Jest terapeuta Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansena. Posiada kilkustopniowe szkolenie w zakresie Psychomotoryki wg Procus i Block- model belgijski, . Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, w ośrodkach szkolno- wychowawczych, fundacjach.
W Ośrodku i Poradni koordynuję całokształt procesów terapeutycznych i diagnostycznych, przewodniczy Zespołom Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Radom Pedagogicznym, zajmuje się terapią dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz wsparciem ich rodzin. Nieustannie poszerza ofertę Ośrodka i Poradni.
Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych dających uprawnienia do terapii i diagnozy.

5

Katarzyna Stefaniak

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia (specjalność: Psychologia Rodziny) oraz Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia specjalizacyjne na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwoju oraz wspieranie ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada certyfikat szkolenia I -go stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej oraz metody werbo-tonalnej oraz II -go stopnia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej („Brain Gym”). Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach (m.in.: Dialog Motywujący, Warsztaty Umiejętności Komunikacyjnych w rodzinie, Metody Projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży). Praktykę zawodową zdobywała w placówkach i instytucjach takich jak: Ośrodek Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”, Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem „Laudame”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku, Akademickie Centrum Wsparcia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Domy Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze i Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, Schronisko dla Nieletnich w Dominowie.

4

Izabela Baran

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dodatkowo ukończyła fakultety min. wspieranie rozwoju, nabywanie umiejętności leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowościowych, edukacja seksualna dla dzieci i młodzieży, kliniczne zaburzenia seksualne, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbyła praktyki i staże m.in. w przedszkolu oraz w szpitalu na oddziale psychiatrycznym.

Projekt bez tytułu

Katarzyna Staszczuk

Psycholog o specjalizacji rodzinnej i wychowawczej, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem organizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, obecnie w trakcie pisania pracy dyplomowej. Ukończyła kurs w terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży (organizator: Centrum CBT EDU). Podczas szkoleń z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych m.in. prowadzonego przez Fundację Pomoc Autyzm, nabyła kompetencje niezbędne do prowadzenia i projektowania zajęć TUS. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi, zdobyte m.in. w pracy w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, podczas prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi. Prywatnie żona, mama czwórki dzieci. Miłośniczka wędrówek po górach i lasach

Wiśniewska

Weronika Wiśniewska

Neurologopeda, logopeda, filolog polski, terapeuta ręki Ukończyła studia z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia z zakresu logopedii i filologii polskiej (specjalność: komunikacja medialna). Swoje doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki i staże w placówkach m. in.: Stowarzyszenie "Usłyszeć świat" (praca z dziećmi w niedosłuchem), Fundacja Scolar (praca z dziećmi ze spektrum autyzmu), Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie (praca na oddziale psychiatrycznym dziecięcym i młodzieżowym, a także na oddziale rehabilitacji neurologicznej). Pracowała również w przedszkolach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in. wczesną interwencję logopedyczną, szkolenie z metody Makaton - języka gestów i symboli, szkolenia z zakresu metody krakowskiej i inne. Wciąż doskonali swój warsztat uczestnicząc w konferencjach i kursach. W Ortusie zajmuje się całościową diagnozą oraz terapią dzieci i dorosłych.

10

Magdalena Michalik

Absolwentka logopedii w Wyższej Szkole Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych W Warszawie. Wieloletni pracownik szkolny . Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w poradni specjalistycznej jako logopeda i neurologopeda. Ukończyła liczne kursy m.in. od diagnozy do sukcesu edukacyjnego- jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak to powiedzieć?- Kształcenie umiejętności językowo- stylistycznych. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu integracji sensorycznej. W Ośrodku i Poradni Ortus pracuje jako logopeda i neurologopeda.

3

Anna Rosłaniec

Ukończyła studia na kierunku „Logopedia Ogólna i Kliniczna” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studia podyplomowe na kierunku „Surdologopedia” na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej” w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas wolontariatu oraz licznych praktyk w przedszkolach, szkołach i szpitalach, m.in. w Klinice Otolaryngologii, Klinice Neonatologii i Intensywnej terapii Noworodka oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Ukończyła wiele szkoleń, m.in.: Szkolenie Makatonu I poziom, „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji”. Jest autorką artykułu naukowego pt. „Ocena przestrzegania zasad higieny i emisji głosu przez nauczycieli”. Do obszarów jej szczególnych zainteresowań należą: wczesna interwencja logopedyczna, terapia dzieci z wadą słuchu, terapia wad wymowy, rehabilitacja głosu, nauka prawidłowej emisji głosu oraz rehabilitacja logopedyczna po operacjach w obrębie jamy ustnej, gardła i krtani. W Ośrodku i Poradni Ortus zajmuje się terapią logopedyczną, badaniem słuchu dzieci i treningami funkcji podstawowych.

92109971_209765630255822_7107384230144901120_n (3)

Marta Prusińska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Wychowanie przedszkolne, Terapia Pedagogiczna. Terapeuta ręki I i II stopnia. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć grupowych kształcących u dzieci kompetencje społeczne, tzw. TUS–ów (Trening Umiejętności Społecznych). Nowością w karierze zawodowej jest diagnoza i terapia dzieci w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Warnkego. Stale pogłębia i uzupełnia swoją wiedzę. Doświadczenie w pracy dziećmi zdobyła realizując praktyki w żłobkach, klubach malucha, przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, a także w szkole podstawowej w klasach I-III, oraz pracując na stanowisku nauczyciela i nauczyciela wspomagającego w placówkach przedszkolnych. W Poradni i Ośrodku Ortus zajmuje się prowadzeniem zajęć pedagogicznych przygotowujących do rozpoczęcia nauki pisania i czytania. Prowadzi też treningi umiejętności społecznych, zajęcia w diadzie, terapię ręki oraz diagnozę i terapię metodą Warnkego. Jest również współprowadzącą grupy metodą Psychomotoryka.

9

Ewelina Dziubak

Absolwentka oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej – ukończony I i II stopień kursu. ”. Posiada uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Wykonuje badanie umiejętności dziecka testem PEP-R . Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach związanych z tematyką autyzmu – „Metoda terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”, „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu”, „”Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?”, „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”. Ukończyła 1,5 roczne Kompleksowe szkolenie „Autyzm. Małe dziecko-duża sprawa. Diagnoza, terapia, pomoc rodzinie”organizowane przez Fundację Synapsis. Uczestniczyła w konferencjach naukowych związanych z tematyką autyzmu i integracji sensorycznej : ” Osoby z zespołem Aspergera -świat emocji”, „Ku niezależności komunikacji- doświadczenia polskich użytkowników AAC”, „II OGÓLNOPOLSKI KONGRES TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Diagnoza i metody terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego wg L.J. Miller, strategie sensoryczne, metody wspomagające Poszerzała swoją wiedzę dotyczącą edukacji i wychowania dzieci między innymi na szkoleniach : “Edukacja matematyczna przyjazna dziecku i nauczycielowi w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, Proces budowania odporności emocjonalnej dziecka w kontekście edukacji pedagogicznej rodziców” i „Podstawy tworzenia ruchu i choreografii p.t.”Różności Taneczne”. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako nauczyciel wspomagający dla dziecka z autyzmem w przedszkolu oraz jako terapeuta dla dziecka z autyzmem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Bliskie jest jej podejście behawioralne. Jednak sposoby oddziaływań wobec dziecka dostosowuje do potrzeb i możliwości dziecka . W swojej pracy nie trzyma się sztywno jednej konkretnej metody terapeutycznej. Stosuje elementy różnych podejść – Teacch, Metoda Behawioralna, Metoda neurobiologiczna w zależności od potrzeb terapeutycznych. Stale się kształci, aby lepiej dostrzegać potrzeby i rozwijać umiejętności dzieci. W Ośrodku i Poradni Ortus zajmuje się diagnozą i terapią z zakresu integracji sensorycznej, badaniami przesiewowymi w kierunku autyzmu, diagnozaą funkcjonalną oraz terapią dzieci do 8 r.ż.

1

Wioletta Siwak

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Ukończyła kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz podyplomowe studia z Przygotowania Pedagogicznego. Odbyła wiele praktyk zawodowych, min. w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Attis Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne w Warszawie, CKR-Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie. W Ośrodku i Poradni Ortus pracuje jako fizjoterapeuta oraz terapeuta integracji sensorycznej.

8

Angelika Paziewska

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Odbyła liczne praktyki zawodowe m.in. w Centrum Medyczno- Rehabilitacyjnym ,,Relax” w Garwolinie, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu oraz w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 40 w Lublinie. W Ośrodku i Poradni Ortus pracuje jako fizjoterapeuta.

6

Monika Poszytek

Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, specjalność nauczyciel zawodu. Od 20 lat pracuje na stanowiskach biurowych m. in w PGNiGw Garwolinie. Obecnie w Ośrodku i Poradni Ortus zajmuje stanowisko sekretarki.

klimczuk

Izabela Klimczuk

Absolwentka Uniwersytetu kard Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku historia. Studia podyplomowe pedagogiczne w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu administracji, prawa pracy oraz kadr w Wyższej Szkole Kształcenia Administracyjnego w Warszawie. Wieloletni pracownik działu administracji w wydawnictwie Spes w Warszawie. Obecnie w Poradni i Ośrodku Ortus pracuje na stanowisku menagera do spraw koordynacji i rozwoju